frise

Trafikksikkerhetshåndboken

Trafikksikkerhetshåndboken gir en oversikt over aktuell kunnskap om virkninger av 142 trafikksikkerhetstiltak. Den er et uunnværlig hjelpemiddel for alle som arbeider med trafikksikkerhet, enten det er politisk, administrativt eller i forskning. Hovedfokuset i boken er hvor effektive tiltakene er for å redusere ulykker eller skader ved ulykker. Ulykkesstudiene som boken bygger på, er så langt det er mulig oppsummert ved hjelp av meta-analyse.

Kontinuerlig oppdatering: Trafikksikkerhetshåndboken oppdateres kontinuerlig med aktuelle forskningsresultater. Reviderte kapitler legges fortløpende ut på websiden https://tsh.toi.no hvor hele boken er gratis tilgjengelig.

Kapittelforfattere

De fleste kapitler er skrevet og revidert av TØI helt fra arbeidet med Trafikksikkerhetshåndboken begynte i 1980 og fram til i dag. I 2010-2011 har også flere forskere fra VTI bidratt til enkelte kapitler.

tøi logo     
Alena Høye (TØI)
Rune Elvik (TØI)
Truls Vaa (TØI)
Michael W. J. Sørensen (TØI)
Astrid H. Amundsen (TØI)
Juned Akhtar (TØI)
Rolf Hagman (TØI)
Ross O. Philipps (TØI)
Sunniva F. Meyer (TØI)
Tor-Olav Nævestad (TØI)
   

 

Finansieringspartnere:

Arbeidet med Trafikksikkerhetshåndboken er siten oppstarten i 1980 finansiert av Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. I 2010-2011 har også det svenske Trafikverket bidratt.  

 

 

Bokens oppbygging:

Del I gir en generell innføring i trafikksikkerhetsområdet, faktorer som påvirker ulykker og risiko, faglige tilnærminger, teorier og metoder, samt hvordan boken bør anvendes. 

Del II inneholder så langt (februar 2013) beskrivelser av 142 trafikksikkerhetstiltak på 10 områder:

 • vegutforming og vegutstyr
 • drift og vedlikehold av veger
 • trafikkregulering
 • kjøretøyteknikk og personlig verneutstyr
 • krav til førere
 • føreropplæring og yrkeskjøring
 • trafikkopplæring og informasjon
 • kontroll og sanksjoner
 • førstehjelp og medisinsk behandling
 • overordnede virkemidler

For hvert tiltak beskrives

 • Problem og formål: Hvilket ulykkesproblem tiltaket er ment å virke på
 • Beskrivelse av tiltaket: Beskrivelse av tiltaket og dagens bruk i Norge
 • Virkning på ulykkene: Anslag på hvor mye antall ulykker (eller drepte / skadde) kan reduseres
 • Virkning på framkommelighet
 • Virkning på miljøforhold
 • Kostnader
 • Nytte-kostnadsvurderinger
 • Formelle ansvarsforhold og saksgangen ved innføring av tiltaket

Del III inneholder definisjoner og ordforklaringer