Forord

Trafikksikkerhetshåndboken gir en systematisk oversikt over aktuell kunnskap om virkninger av ulike trafikksikkerhetstiltak. Transportøkonomisk institutt (TØI) utgav boken for første gang i 1982. Den er senere kommet i reviderte utgaver på norsk i 1989, 1997 og 2012. Boken ble utgitt på engelsk i 2004 og 2009 og på spansk i 2006 og 2012. Boken er også tilgjengelig gratis på http://tsh.toi.no/ hvor reviderte kapitler legges ut fortløpende.

Arbeidet med Trafikksikkerhetshåndboken ble påbegynt av Rune Elvik i 1980. Han har stått for utviklingen av analysemetoder og presentasjon av tiltakene og skrev sammen med Truls Vaa de fleste kapitlene i de første tre utgavene av boken. Arbeidet med Trafikksikkerhetshåndboken er siden 1980 finansiert av Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Siden 2010 har også det svenske Trafikverket bidratt til finansieringen, blant annet med finansiering av bidrag fra Väg- och trafikinstitutet (VTI).

Antall trafikksikkerhetstiltak som beskrives er økt fra 84 i den første versjonen til 124 i den tredje versjonen fra 1997 og til 142 i den aktuelle utgaven. 114 kapitler er revidert siden 1997, derav de aller fleste etter 2006.

Prosjektleder for revisjonen av Trafikksikkerhetshåndboken har siden 2008 vært Alena Høye. De enkelte kapitlene er skrevet eller revidert av Rune Elvik, Alena Høye, Truls Vaa, Michael W.J. Sørensen, Astrid H. Amundsen, Juned Akhtar, Rolf Hagman, Ross Phillips og Tor-Olav Nævestad (alle TØI). Fra VTI har følgende forskere bidratt med kapitler: Anna Anund, Anna Arvidson, Jonas Jansson, Susanne Gustafsson, Rob Thomson, Anna Vadeby og Gudrun Øberg. Alena Høye, Rune Elvik og Michael W. J. Sørensen har vært ansvarlige for kvalitetssikring og redigering av tiltakskapitlene, samt for alle innledningene, del 1 og del 3. Alle kapitlene er i tillegg kvalitetssikret av Richard Muskaug, Sigurd Løtveit eller andre personer med spesialkompetanse på de aktuelle områdene i Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet eller andre institusjoner. Avsnittene som gjelder formelle krav og saksgang er i 2011-2012 revidert av Yngvild Munch-Olsen i Vegdirektoratet. Synspunkter som kommer frem i de ulike kapitlene står for forfatternes egen regning og deles ikke nødvendigvis av utgiver eller institusjonene som har bidratt til finansiering av boken. Forfatterne står også ansvarlig for feil og mangler som måtte forekomme i de ulike kapitlene.

Oslo, desember 2012
Transportøkonomisk institutt

Lasse Fridstrøm Marika Kolbenstvedt
instituttssjef avdelingsleder